آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

مرز

برای افزودن یا حذف مرزهای عنصر، از ابزارهای مرزی استفاده کنید. از همه مرزها یا یکی در یک زمان انتخاب کنید

 

افزودنی 

        

 <span class="border"></span> <span class="border-top"></span> <span class="border-right"></span> <span class="border-bottom"></span> <span class="border-left"></span>

 

کمکی

 <span class="border-0"></span> <span class="border-top-0"></span> <span class="border-right-0"></span> <span class="border-bottom-0"></span> <span class="border-left-0"></span>

 

رنگ مرزها

رنگ مرزی را با استفاده از ابزارهای ساخته شده بر روی رنگ های ما تغییر دهید.

 <span class="border border-primary"></span> <span class="border border-secondary"></span> <span class="border border-success"></span> <span class="border border-danger"></span> <span class="border border-warning"></span> <span class="border border-info"></span> <span class="border border-light"></span> <span class="border border-dark"></span> <span class="border border-white"></span>

 

شعاع مرزی 

کلاس ها را به یک عنصر اضافه کنید تا گوشه های آن را به راحتی دور کنید.

 <img src="..." alt="..." class="rounded"> <img src="..." alt="..." class="rounded-top"> <img src="..." alt="..." class="rounded-right"> <img src="..." alt="..." class="rounded-bottom"> <img src="..." alt="..." class="rounded-left"> <img src="..." alt="..." class="rounded-circle"> <img src="..." alt="..." class="rounded-0">