آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

 همگرایی عناصر را با ابزارهای هم ترازی عمودی تغییر دهید. لطفا توجه داشته باشید که خط عمودی تنها روی خط درون خطی، inline-block، inline-table و cell cell تاثیر می گذارد.

aliign-baseline، .align-top، .align-middle، .align-bottom، .align-text-bottom، و .align-text-top را به عنوان مورد نیازرا انتخاب کنید.

با عناصر درونی:

 

baseline top middle bottom text-top text-bottom

 <span class="align-baseline">baseline</span> <span class="align-top">top</span> <span class="align-middle">middle</span> <span class="align-bottom">bottom</span> <span class="align-text-top">text-top</span> <span class="align-text-bottom">text-bottom</span>

 

با سلول های جدول:

baseline top middle bottom text-top text-bottom

 

 
 <table style="height: 100px;"> <tbody> <tr> <td class="align-baseline">baseline</td> <td class="align-top">top</td> <td class="align-middle">middle</td> <td class="align-bottom">bottom</td> <td class="align-text-top">text-top</td> <td class="align-text-bottom">text-bottom</td> </tr> </tbody> </table>