آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

 یک اجزای سبک وزن، انعطاف پذیر که می تواند به طور دلخواه تمام نمایشگر را گسترش دهد تا پیام های بازاریابی کلیدی را در سایت شما نمایش دهد.

Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

 
 

 

 <div class="jumbotron"> <h1 class="display-4">Hello, world!</h1> <p class="lead">This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.</p> <hr class="my-4"> <p>It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.</p> <p class="lead"> <a class="btn btn-primary btn-lg" href="#" role="button">Learn more</a> </p> </div>

 

برای ایجاد عرض کامل jumbotron، و بدون گوشه های گرد، کلاس کلاس اصلاح کننده jumbotron-fluid را اضافه کنید و container. داخل آن اضافه کنید.

Fluid jumbotron

This is a modified jumbotron that occupies the entire horizontal space of its parent.

 
 <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <div class="container"> <h1 class="display-4">Fluid jumbotron</h1> <p class="lead">This is a modified jumbotron that occupies the entire horizontal space of its parent.</p> </div> </div>