آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

کد های درونی 

قطعه های خطی کد را با <code> قرار دهید.

For example, <section> should be wrapped as inline.

 For example, <code>&lt;section&gt;</code> should be wrapped as inline.

 

بلاک های کد 

از چندین خط کد استفاده کنید. یک بار دیگر، مطمئن شوید که از هر بردار زاویه ای در کد برای تفسیر مناسب استفاده کرده اید. شما ممکن است به صورت اختیاری کلاس pr-scrollable اضافه کنید که ارتفاع حداکثر 350px را تنظیم می کند و یک اسکرول محور y را فراهم می کند.

 <p>Sample text here...</p> <p>And another line of sample text here...</p>
 <pre><code>&lt;p&gt;Sample text here...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;And another line of sample text here...&lt;/p&gt; </code></pre>

 

متغییر ها

برای نشان دادن متغیرها از برچسب <var> استفاده کنید.

y = mx   b

 <var>y</var> = <var>m</var><var>x</var> <var>b</var>

 

ورودی کاربر

از <kbd> برای نشان دادن ورودی که معمولا از طریق صفحه کلید وارد شده است استفاده کنید.

To switch directories, type cd followed by the name of the directory.
To edit settings, press ctrl   ,

 To switch directories, type <kbd>cd</kbd> followed by the name of the directory.<br> To edit settings, press <kbd><kbd>ctrl</kbd> <kbd>,</kbd></kbd>

 

خروجی نمونه

برای نشان دادن خروجی نمونه از یک برنامه از برچسب <samp> استفاده کنید.

This text is meant to be treated as sample output from a computer program.

 <samp>This text is meant to be treated as sample output from a computer program.</samp>